โครงการจัดตั้งภาควิชาการจัดการและการบัญชี
     
 
ชื่อ อ.อังคณา ธนานุภาพพันธุ์
ตำแหน่ง ประธานฯ โครงการจัดตั้งภาควิชาฯ
ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7723
E-mail

angkana.t@ku.ac.th

     

 

 

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจาร์วลี สงสุวงค์
ตำแหน่ง อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ห้องทำงาน SC9-202
ติดต่อ โทร.7237
E-mail faaswlp@ku.ac.th
     

 

 

 

 

 

ชื่อ อ.สมนึก จงไพบูลย์กิจ
ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ห้องทำงาน SC9-202
ติดต่อ โทร.7233
E-mail somnuek_w1@yahoo.com
     
 
ชื่อ อ.ดร.พงศ์พันธ์ ศรีเมือง
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน SC9-502
ติดต่อ โทร.7702
E-mail alterzeile@hotmail.com
     
 
ชื่อ อ.ดร.จุรีวรรณ จันพลา
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน SC9-202
ติดต่อ โทร.7732
E-mail jureewan_janpla@hotmail.com
     
 
ชื่อ อ.ทาริกา แย้มขะมัง
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7725
E-mail faastky@ku.ac.th
     
 
ชื่อ อ.ทัตเทพ ทวีไทย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7721
E-mail tattep.t@ku.ac.th
     
 
ชื่อ อ.เกษศิณี ตั้งอั้น
ตำแหน่ง

อาจารย์ สาขาวิชาบัญชีบริหาร (เลขานุการโครงการฯ)

ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7726
E-mail  
     
 
ชื่อ อ.ชุดาพร สอนภักดี
ตำแหน่ง

อาจารย์ สาขาวิชาบัญชีบริหาร

ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7724
E-mail  
     
 
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
     
 
ชื่อ นางสาวธิดารัตน์ ทองดอนเหมือน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน SC9-506
ติดต่อ โทร.7701
E-mail