โครงการจัดตั้งภาควิชาการจัดการและการบัญชี
     
 
ชื่อ อ.ชุดาพร สอนภักดี
ตำแหน่ง ประธานฯ โครงการจัดตั้งภาควิชาฯ
ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7724
E-mail

 

     

 

 

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจาร์วลี สงสุวงค์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ห้องทำงาน SC9-202
ติดต่อ โทร.7237
E-mail faaswlp@ku.ac.th
     
 
ชื่อ อ.อังคณา ธนานุภาพพันธุ์
ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ห้องทำงาน SC9-502
ติดต่อ โทร.-
E-mail angkana.t@ku.ac.th
     
 
ชื่อ อ.ดร.พงศ์พันธ์ ศรีเมือง
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน SC9-202
ติดต่อ โทร.-
E-mail alterzeile@hotmail.com
     
 
ชื่อ อ.ดร.จุรีวรรณ จันพลา
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน SC9-202
ติดต่อ โทร.7732
E-mail jureewan_janpla@hotmail.com
     
   
ชื่อ อ.โสภณ สระทองมา
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน SC9-502
ติดต่อ โทร.-
E-mail  
     
 
ชื่อ อ.ทัตเทพ ทวีไทย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน SC9-502
ติดต่อ โทร.-
E-mail tattep.t@ku.ac.th
     
   
ชื่อ อ.พชร ใจอารีย์
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ
ห้องทำงาน SC9-502
ติดต่อ โทร.-
E-mail  
     
 
ชื่อ อ.เกษศิณี ตั้งอั้น
ตำแหน่ง

อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7726
E-mail  
     
 
ชื่อ อ.นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์
ตำแหน่ง

อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.-
E-mail  
     
 
ชื่อ อ.ทิพวรรณ ฤทธิชัย
ตำแหน่ง

อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.-
E-mail  
 
ชื่อ อ.ทาริกา แย้มขะมัง
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7725
E-mail faastky@ku.ac.th
     
 
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
     
 
ชื่อ นายสุทธวีร์ ขยันงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน SC9-506
ติดต่อ โทร.7510
E-mail  
     
 
ชื่อ นางสาวกรรณิกา พานเทียน
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ห้องทำงาน SC9-506
ติดต่อ โทร.7701
E-mail