การจัดการความรู้ KM

  • สรุปองค์ความรู้โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รายละเอียด
  • โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รายละเอียด