• หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

            สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เดิมเป็นหนึ่งในหน่วยงานย่อยของสายวิชาศิลปศาสตร์ เริ่มแรกสาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะเลือกทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแก่นิสิตคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2549 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารและการจัดการ และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในภูมิภาคตะวันตกและของประเทศ  ดังนั้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงได้ขออนุมัติใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 จากคณะบริหารธุรกิจ และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบันมีนิสิตในหลักสูตรจำนวน 214 คน ในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ(ภาคพิเศษ) ปัจจุบันมีนิสิตในหลักสูตร จำนวน 421 คน และในปีการศึกษา 2556 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ปัจจุบันมีนิสิตในหลักสูตรจำนวน 132 คน ในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ปัจจุบันมีนิสิตในหลักสูตรจำนวน 101 คน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตทั้ง 4 หลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 868 คน
            ในปี พ.ศ.2551 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภายใต้การบริหารงานของท่านคณบดี  ผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุข ได้มีนโยบายในการปรับโครงสร้างหน่วยงานย่อยภายใน เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะเกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและกำลังดำเนินการจัดตั้งเป็นหน่วยงาน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสายวิชาภายใต้ชื่อ “สายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์” โดยในเบื้องต้นตั้งเป็น “โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร” และได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ แยกจากสายวิชาศิลปศาสตร์อย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางการบริหารและพัฒนาทางวิชาการ รวมถึงเห็นทิศทางในการขยายขอบเขตงานมากยิ่งขึ้น เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะรองรับภาระงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ภายใต้การบริหารงานของท่านคณบดี อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน และจัดตั้งเป็น "โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์" โดยได้แบ่งส่วนงานภายในเป็นสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการและทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี สาขาวิชาโลจิสติกส์และการผลิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ต่อมาในปี 2558 ได้มีการแยกโครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ (1) โครงการจัดตั้งภาควิชาการจัดการและการบัญชี และ (2) โครางการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์

             โครงการจัดตั้งภาควิชาการจัดการและการบัญชีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติและภาคพิเศษ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ภาคปกติและภาคพิเศษ นอกจากนี้ยังได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะเลือกทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์แก่นิสิตคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน และยังมีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมในอนาคต ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตก”

 

ภารกิจ

     1. เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ที่มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของสังคม
     2. พัฒนาศักยภาพในงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
     3. เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์โดยการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
     4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคตะวันตก
     2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
     3. เพื่อส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์แก่ชุมชนและสังคม
    4. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนิสิต คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
    5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล