• หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน


           โครงสร้างองค์กร
 

               
                โครงสร้างการบริหาร
             

โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ได้กำหนดการแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ส่วนงานย่อย ดังนี้
     1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการเปิดหลักสูตรอื่นๆ ในอนาคตรวมถึงรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเฉพาะเลือกทางด้านบริหารธุรกิจที่เปิดสอนให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน
     2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะเลือกทางด้านเศรษฐศาสตร์แก่นิสิตคณะต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน และวางแผนและดำเนินการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตในอนาคต
     3. หน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางธุรกิจ (Continuing Education Unit for Business : CEUB) รับผิดชอบดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เช่น การบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs ภาษีอากรธุรกิจ การจัดการ                โลจิสติกส์ การจัดการคุณภาพ เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายการ ค้นคว้าและงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงกับภายนอก และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ
     4. งานธุรการ รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้
             4.1 ด้านสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับ/ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การควบคุม/การจัดเก็บ/การค้นหาเอกสารหนังสือทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ การเวียนหนังสือราชการ การจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
             4.2 ด้านบริการการศึกษาและกิจการนิสิต มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานการรับนิสิตเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน จัดทำทะเบียนประวัตินิสิต ประสานงานด้านการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การเผยแพร่แนะนำหลักสูตร การให้บริการปรึกษาและแนะนำด้านกฎ ระเบียบ วินัย และข้อบังคับต่างๆ การประสานงานด้านทุนการศึกษานิสิต รวมถึงการประสานงานด้านกิจกรรมนิสิต
              4.3 ด้านการคลังและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ตลอดจนเงินกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายวิชา การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ การรับจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การดูแลเก็บบำรุงรักษาพัสดุ และการจัดทำบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ

รายนามผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายนามผู้บริหาร
         (1) ผศ.วลี สงสุวงค์                     ประธานคณะกรรมการบริหารงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ

         (2) อ.สมนึก  จงไพบูลย์กิจ        รองประธานคณะกรรมการบริหารงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ

         (3) อ.จุรีวรรณ  จันพลา               รักษาการผู้ประสานงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

         (4) ผศ.วลี สงสุวงค์                    รักษาการผู้ประสานงานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

         (5) อ.สมนึก จงไพบูลย์กิจ         รักษาการผู้ประสานงานหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางธุรกิจ

 คณะกรรมการชุดต่างๆ

ลำดับที่

ชื่อคณะกรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

จัดสรรบุคลากร งบประมาณ และพื้นที่ใช้สอย ระหว่างสายวิชาศิลปศาสตร์ และโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และรายงานให้คณบดีทราบ

2

คณะกรรมการบริหารงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

กำหนดนโยบาย การดำเนินงานของโครงการฯ ตามภารกิจที่คณะมอบหมายและตามแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานของโครงการฯ

3

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย

4

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ)

มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

คณะกรรมการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ

มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547

6

คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553

ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ดูแลความเรียบร้อยในการรับสมัคร และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย

7

คณะทำงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)

วางแผนและดำเนินการจัดทำเอกสารขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)

8

คณะทำงานโครงการหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

วางแผนและดำเนินการจัดทำเอกสารขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

          

ข้อมูลสถิติ    
พื้นที่
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ มีที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ อยู่ที่อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 502 ในส่วนของห้องเรียนนั้นใช้ห้องเรียนของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ

หลักสูตร    
ในปัจจุบันโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบันมีนิสิตในหลักสูตรทั้งสิ้น 3 ชั้นปี จำนวน 159 คน โดยในปีการศึกษา 2550 มีแผนการรับนิสิตจำนวน 50 คน และในปีการศึกษา 2551 - 2552 มีแผนการรับนิสิตปีละ 70 คน

นิสิตปัจจุบัน
ในปัจจุบันมีนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ทั้งสิ้น 3 ชั้นปี จำนวน 159 คน ดังนี้