• หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ตารางเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

(หมายเหตุ: ตารางเรียนนี้ใช้สำหรับให้นิสิตดูรายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียน ในภาคต้น ปีการศึกษา2564 เท่านั้นสำหรับวันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง )

- ตารางเรียนสาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติและภาคพิเศษ

- ตารางเรียนสาขาวิชาการบัญชีบริหาร ภาคปกและภาคพิเศษ

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ไลน์กลุ่ม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ภาคปกติ : Account N.64

ภาคพิเศษ : Account SP.64