• หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559

- ชั้นปีที่ 1

- ชั้นปีที่ 2

- ชั้นปีที่ 3

- ชั้นปีที่ 4

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

ตารางสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผ่านการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์แล้ว) โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยวิธีการรับตรง (รอบแรก)

***หมายเหตุ โครงการหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ไม่มีการเปิดรับรอบที่สอง