โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
     

 

 

ชื่อ อ.สมนึก จงไพบูลย์กิจ
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมดำเนินงานฯ
ห้องทำงาน SC9-202
ติดต่อ โทร.7233
E-mail somnuek_w1@yahoo.com
     

 

 

 

 

 

ชื่อ อ.ทาริกา แย้มขะมัง
ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฯ
ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7725
E-mail faastky@ku.ac.th
     
 
ชื่อ อ. เกษศิณี ตั้งอั้น
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานฯ
ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7726
E-mail  
     
 
ชื่อ อ. ชุดาพร สอนภักดี
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานฯ
ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7724
E-mail  
     
    เจ้าหน้าที่โครงการ
     
   
ชื่อ คุณผ่องอำไพ ย้อนใจทัน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน SC9-506
ติดต่อ โทร.7510
E-mail faasppyn@ku.ac.th