โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
     

 

 

ชื่อ อ.ดร.พงศ์พันธ์ ศรีเมือง
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมดำเนินงานฯ
ห้องทำงาน SC9-502
ติดต่อ โทร.7702
E-mail faaspsm@ku.ac.th
     

 

 

 

 

 

ชื่อ อ.ดร.จุรีวรรณ จันพลา
ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานฯ
ห้องทำงาน SC9-202
ติดต่อ โทร.7232
E-mail jureewan_janpla@hotmail.com
     
 
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลี สงสุวงค์
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานฯ
ห้องทำงาน SC9-202
ติดต่อ โทร.7237
E-mail faaswlp@ku.ac.th
     
 
ชื่อ อ.อังคณา ธนานุภาพพันธุ์
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานฯ
ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7724
E-mail angkana.t@ku.ac.th
     
 
ชื่อ อ.ทัตเทพ ทวีไทย
ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานฯ
ห้องทำงาน SC9-501
ติดต่อ โทร.7721
E-mail tattep.t@ku.ac.th
     
     
 
เจ้าหน้าที่โครงการ
     
 
ชื่อ คุณดวงทิพย์ ไชยทิพย์อาสน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ห้องทำงาน SC9-506
ติดต่อ โทร.7505
E-mail faasdtc@ku.ac.th
     
 
ชื่อ คุณนฤมล สระหงษ์ทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน SC9-506
ติดต่อ โทร.7704
E-mail faasnms@ku.ac.th
     
   
ชื่อ คุณปานทิพย์ พรหมมา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ห้องทำงาน SC9-506
ติดต่อ โทร.7704
E-mail